Svetomir Ivanović

Bibliografija

Rođen je 15. juna 1943. godine u Peći. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Peći. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1966) u rekordnom roku. 

Radio je kao ljekar opšte prakse dvije godine u rodnom gradu, nakon čega je dobio specijalizaciju iz neurohirurgije. Poslije prve godine specijalizacije primljen je u stalni radni odnos u Neurohirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu. 
Izabran je za šefa traumatološkog odjeljenja Neurohirurške klinike u Beogradu, 1975. godine.
U toku 1976. godine bio je na usavršavanju u SAD (Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital), u Bostonu. 
Magistarsku tezu odbranio je 1976. godine, a doktorsku disertaciju 1978. godine. Za načelnika odjeljenja Neurohirurške klinike u Beogradu postavljen je 1992. godine. U zvanje docenta izabran je 1994. godine, a za profesora Medicinskog fakulteta 1999. godine. 
U međuvremenu boravio je više od godinu dana na stručnom usavršavanju i studijskim putovanjima u raznim zemljama svijeta (SAD, Rusija, Njemačka, Kanada, Norveška, Japan i druge). 
Izabran je za prvog zamjenika (2001) direktora Instituta za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. 
Pedagoškim radom bavi se više od 20 godina. Bio je konsultant Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici. Počasni je član Udruženja neurohirurga Latinske Amerike. Član je Izvršnog odbora Udruženja neurohirurga Srbije i Crne Gore. Sekretar je podružnice neurohirurga Srpskog lekarskog društva. 
U profesionalnom pogledu ostvario je rekordan broj neurohirurških operacija (preko 20.000 operacija). 
Učestvovao je u radu skoro svih svjetskih i evropskih simpozijuma i kongresa u posljednjih 20 godina. 
Objavio je preko 100 naučnih radova u stranim i domaćim časopisima. 
Koautor je tri univerzitetska udžbenika. 
Objavio je tri posebna izdanja: Tumori hipofize i kraniofaringiomi, Spinalni tumori i Cerebrovaskularne bolesti koje su na Naučnom vijeću Medicinskog fakulteta u Beogradu dobile licencu kao bazični udžbenici za poslijediplomsku nastavu. Od 2011. do 2013. godine održao je dvije naučne tribine u CANU. 2012. godine iz štampe je izašla monografija Faktori rizika cerebro-vaskularnih bolesti u Crnoj Gori. Koautor je poglavlja u udžbeniku Medicinska fiziologija profesora Vujadina Mujovića.
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 12. decembra 2003. godine, a za redovnog 19. decembra 2008. godine. 
Preminuo je u Beogradu, 9. aprila 2018. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En