Naučna tribina prof. dr Marine Ratković: “Program transplantacije organa u Crnoj Gori“

 

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje

N a u č n u    t r i b i n u

na temu

PROGRAM TRANSPLANTACIJE ORGANA U CRNOJ GORI                                             

Predavač: prof. dr MARINA RATKOVIĆ, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica

Prof. dr Marina Ratković je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na predmetu Interna medicina i načelnik Odjeljenja nefrologije, Klinike za urologiju i nefrologiju Kliničkog centra Crne Gore. Doktorsku disertaciju na temu: Procjena kvaliteta liječenja bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom hemodijalizama, odbranila je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 2003. godine.

Obavljala je funkciju prodekana za nauku na Medicinskom fakultetu, Univerziteta Crne Gore (2007–2010). Ostvarila je brojne studijske boravke (VMA Beograd, Frankfurt, Diseldorf, Verona) i obavila brojne edukacije iz oblasti transplantacione medicine. Dugogodišnji je predsjednik Udruženja nefrologa Crne Gore. Član je Evropske asocijacije za dijalizu i transplantaciju. Organizator je nekoliko naučnih konferencija. Bila je mentor ili komentor nekoliko magistarskih radova. Imenovana je (2012) za National focal point zvaničnika Crne Gore pri Regional Health Development Center za donaciju i transplantaciju organa, u okviru Zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope. Od 2009. godine angažovana je u sprovođenju programa transplantacije bubrega u Kliničkom centru Crne Gore. Kao rezultat toga, prva živa srodna transplantacija bubrega u KCCG, urađena je 2012. godine. Objavila je oko 130 stručnih i naučnih radova.

Tribina će se održati u petak, 19. januara 2018. godine, u 12 časova, u sali Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Ul. Rista Stijovića 5.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En