Aleksandar Čilikov

Bibliografija

Rođen 23. 08. 1950. godine u Beogradu. Osmogodišnju i srednju školu završio na Cetinju. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu — Odsek za istoriju umetnosti. U periodu 1977–1994. radio u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, gdje je vršio i dužnosti pomoćnika i direktora ustanove. Tokom rada u navedenoj ustanovi učestvuje u brojnim istraživanjima u okviru korpusa kulturno-istorijske baštine Crne Gore — kabinetski, arhivski i terenski rad — kao član i rukovodilac stručnih timova. Kao stipendista UNESCO-a bio 1980. na šestomjesečnoj specijalizaciji u Rimu (Institut ICCROM) posvećenoj vizantijskoj umjetnosti u Italiji. Studijski boravio u više evropskih zemalja i svim bivšim jugoslovenskim republikama. Autor je brojnih elaborata i tekstova na temu kulturne baštine Crne Gore, teorije i istorije umjetnosti. Objavio je i preko 100 stručnih tekstova u dnevnoj, nedjeljnoj i mjesečnoj štampi. Član je Umjetničkog savjeta Narodnog muzeja Crne Gore, Naučnog savjeta Nacionalnih parkova Crne Gore, predsjednik Društva istoričara umjetnosti Crne Gore i Fondacije „Guvernaduri Radonjići”. Autor je dvadesetak scenarija za dokumentarne TV filmove na temu kulturne baštine Crne Gore. Član je redakcija časopisa „Art centrala” i „Polimski glasnik”, a bavio se i likovnom kritikom i publicistikom. Od 1994. do penzionisanja 2015. radio na Univerzitetu Crne Gore, gdje je stekao zvanje vanrednog profesora. Profesor je po pozivu na više univerzitetskih jedinica u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je više stručnih nagrada i priznanja, među njima i Nagrade Saveza konzervatora Jugoslavije, Nagrade prijestonice Cetinja „13 novembar”, Trinaestojulske nagrade. U decembru 2015. godine izabran za vanrednog člana CANU.

Tekstovi u stručnim časopisima — izbor
•    „Ikone iz fonda cetinjskih muzeja”, Glasnik cetinjskih muzeja, knj. XII, tom XII, 97–132, Cetinje, 1979.
•    „Pet ikona iz Nikoljca — doprinos stvaralaštvu zografa Radula”, Glasnik cetinjskih muzeja, knj. XIV, tom XIV, 174–191, Cetinje, 1981.
•    „Bijela — Riza Bogorodice”, Arheološki pregled, Ljubljana, 1989.
•    „Spomenici kulture na teritoriji Nacionalnog parka Lovćen”, posebni Zbornik CANU, 247–251, Cetinje, 1991.
•    „Zbirka starih rukopisnih knjiga na Cetinju”, monografija „500 godina Cetinja”, 109–122, Cetinje, 1993.
•    „Stari grad Svač”, Doclea, 2–94, Podgorica, 1994.
•    „Ikone u Crnoj Gori”, Matica, br. 2, 85–93, Cetinje, 2000.
•    „Prilog proučavanju crkve Rize Bogorodice”, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, n. s., knj. I, 145–157, Cetinje, 2004.
•    „Slikarstvo hrama Sv. Gospođe u manastiru Podlastva”, monografija „Grbalj kroz vjekove”, 547–569, Grbalj, 2005.
•    „Manastir Podlstva — istorijsko-umjetnička analiza”, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore”, n. s., knj. 3, 187–203, Cetinje, 2007.
•    „Grčki slikari u Paštrovićima”, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, n. s., br. 5, Cetinje, 2008.
•    „Rezultati i značaj istraživanja na lokalitetu starog grada Svača”, Zbornik Simpozijuma „Stari grad Šas”, Ulcinj, 2009.
•    „Prilog problematici proučavanja i istraživanja islamske umjetničke kulture u Crnoj Gori”, Osvit, g. I, Podgorica, 2010.
•    „Umjetnička kultura u doba Crnojevića”, Zbornik Matice crnogorske „Crnojevići”, 369–383, Podgorica, 2009.
•    „Prilog problematici proučavanja pojedinih sakralnih objekata na području Krajine”, Zbornik Simpozijuma „Umjetnička kultura Krajine sa osvrtom na Šestane”, Ulcinj, 2011.
•    „Prilog proučavanju i istraživanju ruskih ikona u Crnoj Gori”, Zbornik Simpozijuma „Rusija i Balkan”, Podgorica–Moskva, 2012.
•    „Umjetnost u doba Balšića”, Zbornik Matice crnogorske „Balšići”, Podgorica, 2013.
•    „Zavjetni darovi paštrovski — iz riznice manastira Reževići”, Paštrovski almanah, Budva, 2014.
•    „Kozma-Jovan — pogled ka zapadu”, monografija „Barok u Crnoj Gori”, Podgorica, 2015.
•    „Umjetnost u doba Vojislavljevića”, Zbornik Matice crnogorske „Vojislavljevići”, Podgorica, 2015.

Monografije
•    „Paštrovske crkve i manastiri — zidno slikarstvo”, Podgorica, 2010.
•    „Pravoslavni manastiri u Crnoj Gori” (sa T. Pejović), Podgorica, 2011.
•    „Crkve i manastiri skadarskog basena”, Podgorica, 2013.
•    „Ikone u Crnoj Gori”, Podgorica, 2014.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En