Dragan Radonjić

Rođen je 15. jula 1955. godine u Sarajevu. Diplomirao je 1977. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici, magistrirao 1981. na Pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1985. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici.
Na Pravnom fakultetu u Podgorici biran je u sva univerzitetska zvanja od asistenta do redovnog profesora. Šef je Katedre za poslovno pravo, a matični predmeti su mu Kompanijsko i Trgovinsko pravo. Bio je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (mandatni period 2013–2016 i član je Savjeta za građansku kontrolu rada policije (2010).

U toku svog dosadašnjeg profesionalnog i društvenog djelovanja bio je angažovan u obavljanju značajnih univerzitetskih i državnih funkcija. Između ostalih, vršio je funkciju predsjednika Skupštine Univerziteta Crne Gore (1987/88), predsjednika Skupštine SR Crne Gore (1989/90), funkciju dekana Pravnog fakulteta u Podgorici (1997–2001, 2013–), prorektora Univerziteta Crne Gore u više mandata (2001/03; 2004/05. i 2005/08), člana Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (2010–2012) i člana Senata Univerziteta Crne Gore (2010–2013).

U svom dosadašnjem naučnom i stručnom radu bio je posvećen izučavanju svojinskopravnih i privrednopravnih odnosa. Autor je više knjiga i značajnog broja članaka publikovanih u stručnim i naučnim časopisima. Najvažnije objavljene knjigu su: Pravno raspolaganje stvarima u društvenoj svojini (1983); Pravo rada društvenim sredstvima (1985); Organi društava kapitala (1998); Komentar Zakona o privrednim društvima (2003); Pravo privrednih društava (2008).

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 12. decembra 2003, a za redovnog člana 19. decembra 2008. godine.

Potpredsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti bio je u periodu decembar 2011 – 30. jun 2016. godine.

Generalni sekretar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti je od 1. avgusta 2016. godine.

Živi i radi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En