Niko Martinović

Bibliografija

Rođen je 12. XI 1951. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Filološki fakultet, grupa Svjetska književnost, završio je u Beogradu 1975. godine. Dugo godina bio je direktor Centra za kulturu Nikšić. Jedno vrijeme obavljao je dužnost predsjednika Opštinske konferencije SSRN. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore u dva mandata. Bio je na dužnosti direktora Muzeja i galerija Podgorice. Objavio je sljedeće knjige: Biljezi i značenja (1998); Crna Gora ‒ biografski zapisi (2004); Crna Gora u slikarstvu XIX i XX vijeka (2007); U sazvežđu duha (Šobajići: Maksim, Bekica, Branko, Simo, Ilija i Petar (2009); Crna Gora i Habsburška monarhija 1715–1918 (2014). Priredio je za štampu: Vuk Vrčević, Ogranci za istoriju Crne Gore (2002); Vuk Vrčević, Život Petra II Petrovića Njegoša vladike crnogorskoga (2003); Spomenica o hercegovačkom ustanku 1875. godine (1996); Nikola I, Balkanska carica (1996); Ljuba Nenadović, O Crnogorcima (1997); Stoljeće Nikšićkog piva ‒ spomenica 1896‒1996 (1996); Maksim M. Šobajić, Osveta kosovska (1999); Umjetničke mape velikih majstora, Ilija Šobajić ‒ Crtački vidokrug (1999); Umjetničke mape velikih majstora, Petar Lubarda ‒ Između dana i noći (2000); Umjetničke mape velikih majstora, Vojo Stanić ‒ Dozivi jave i sna (2001); Oreol četobaši, banu i iskustveniku, ratovođi i moralniku u knjizi Ban crnogorski Novica Cerović (2005); Kulturno-istorijski spomenici u nikšićkom kraju; Bekica Šobajić, Opsada Nikšića (reprint izdanje), u štampi. Autor je scenarija za dugometražni dokumentarni film Crna Gora i Veliki rat, u režiji Branka Baletića i Andra Martinovića.  Bio je dugogodišnji urednik edicije Kulturno nasljeđe, u okviru koje je publikovano oko četrdeset knjiga (reprinti, fototipije) iz naše bogate kulturno-istorijske baštine. Saradnik je u nizu listova i časopisa. Dobitnik je Trinaestojulske nagrade,  Nagrade oslobođenja Nikšića „18. septembar“ i Nagrade „Zaloga“. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 29. novembra 2011. godine, a za redovnog 18. decembra 2018. godine. Sekretar je Odjeljenja humanističkih nauka CANU od 1. avgusta 2016. godine. Živi u Nikšiću.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En