Perko Vukotić

Rođen je na Cetinju, 1945. godine. Osnovnu školu učio je na Cetinju i u Kotoru, a gimnaziju u Titogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Titogradu (1968). Poslijediplomske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smjer Primjena izotopa i zračenja, gdje je magistrirao (1974) i doktorirao (1982).
Na Univerzitetu Crne Gore – na Tehničkom fakultetu i na Institutu za matematiku i fiziku, sadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF), u radnom odnosu je od 1968. do 2004. godine (kada odlazi na dužnost ambasadora Srbije i Crne Gore u Kanadi) i ponovo od 2006. do 2010. godine, kada odlazi u penziju. Kao asistent i nastavnik fizike prošao je sva zvanja do izbora za redovnog profesora 1992. godine. Predavao je Fiziku i Atomsku fiziku na tehničkim fakultetima i Elektromagnetizam i optiku i Nuklearnu fiziku na PMF-u.

Usavršavao se u Institutu za nuklearne nauke u Vinči (1974), u Njemačkoj na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu (1974), u Belgiji na Univerzitetu u Gentu (1979–1980) kao stipendista Međunarodne agencije za atomsku energiju, u SAD na Univerzitetu Virdžinije (1990–1991) kao istraživač po Fulbrajtovom programu. Kraće je boravio u Ruskom naučnom centru "Kurčatovski institut" u Moskvi, Institutu za fiziku Bjeloruske akademije nauka u Minsku i u više navrata u Institutu za nuklearne nauke u Gentu i Institutu "Jožef Stefan" u Ljubljani.

Oblasti njegovog naučnog i stručnog angažovanja su gama-spektrometrija, neutronska aktivaciona analiza i radioekologija. Autor je ili koautor 136 radova objavljenih u cjelini u naučnim časopisima, zbornicima naučnih skupova i monografijama, 41 saopštenja na naučnim konferencijama objavljenim u vidu rezimea, 59 stručnih radova i 22 naučnoistraživačka projekta. Rukovodilac je značajnih radioekoloških projekata u Crnoj Gori: istraživanja prirodnog fona gama-zračenja terestrijalnog porijekla, dekontaminacije rta Arza od projektila od osiromašenog uranijuma, istraživanja radona u stanovima i istraživanja radona u svim obrazovno-vaspitnim institucijama u Crnoj Gori. Formirao je Laboratoriju za gama-spektrometriju na PMF-u i dao značajan doprinos formiranju i ugledu Laboratorije za radioekologiju Centra za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore. Dobitnik je Nagrade oslobođenja Titograda (1982) i  Trinaestojulske nagrade (2003) za ostvarenja u nauci, kao i Državne nagrade Oktoih (2010) za rezultate u oblasti obrazovanja.

Bio je predsjednik Komisije za međunarodnu i međuakademijsku saradnju CANU i predsjednik Odbora za obrazovanje CANU. Član je Radne grupe za obrazovanje u prirodnim naukama Evropske federacije nacionalnih akademija nauka (ALLEA). Član je Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore i član Britanskog društva za radiološku zaštitu i nosilac njegove Povelje profesionalca radijacione zaštite. Bio je član Društva fizičara Jugoslavije, Izvršnog odbora Jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja, Jugoslovenske komisije za metrologiju jonizujućeg zračenja, Jugoslovenske komisije za zaštitu od zračenja i Jugoslovenskog ekspertskog tima za zaštitu od zračenja u biotehnologiji.

Obavljao je dužnost pomoćnika direktora (1980–1982) i direktora Instituta za matematiku i fiziku (1982–1984) i šefa Odsjeka za fiziku PMF (1986–1988). Bio je član Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore (1993–1999), član Senata Univerziteta (1993–1999) i njegov predsjednik (1996–1999). Nosilac je Povelje Univerziteta Crne Gore.

Bio je član Izvršnog odbora SIZ za naučne djelatnosti Crne Gore, Pedagoškog savjeta Crne Gore, Savjeta za promjene u obrazovanju Crne Gore, predsjednik Savjeta za nastavne planove i programe Crne Gore, član Socijalnog i ekonomskog savjeta Crne Gore, Savjeta Crne Gore za zaštitu životne sredine i Naučnog savjeta nacionalnih parkova Crne Gore. Sem toga bio je i delegat u Skupštini SFRJ i član najviših organa Saveza komunista Crne Gore i SFR Jugoslavije.

Za vanrednog člana CANU izabran je 2003. godine, a za redovnog 2008. godine. Za člana Evropske akademije nauka i umjetnosti (European Academy of Sciences and Arts) izabran je 2013. godine.

Živi i radi u Podgorici.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En