Petar Vukoslavčević

Rođen je 18. maja 1949. godine na Cetinju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1972. godine, gdje je i magistrirao 1976. godine. Doktorirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici 1981. godine.

Na Mašinskom fakultetu u Podgorici biran je za docenta (1983), vanrednog (1988) i redovnog profesora (1993) za predmet Mehanika fluida, koji i danas predaje.
Boravio je kao Fulbrajtov stipendista na Univerzitetu u Merilendu, SAD (1979/80). Na istom Univerzitetu proveo је oko pet godina u periodu od 1980. do 2005. god. kao gostujući profesor i istraživač. Takođe se usavršavao na studijskim boravcima na Univerzitetu u Mančesteru i Centru za nuklearna istraživanja, CEA, u Grenoblu.
Član je GAMM-a, Njemačkog društva za primijenjenu mehaniku i matematiku, APS-a, Američkog društva za fiziku i Akademije inženjerskih nauka Crne Gore.
Bavi se istraživanjem u oblasti termalne anemometrije, radeći na razvoju metoda i instrumenata za mjerenje karakteristika turbulentnih strujanja. Najpoznatije rezultate ostvario je u razvoju specijalne sonde i odgovarajućih metoda kojima je po prvi put izmjereno trodimenziono brzinsko i vrtložno polje. Takođe radi i na razvoju sondi i metoda za simultano mjerenje brzinskog i temperaturskog polja u normalnim i superkritičnim uslovima koje karakterišu visoki pritisci i temperature. Izveo je prvo uspješno testiranje sondi za simultano mjerenje brzine i temperature u superkritičnom ugljen-dioksidu. 
Objavio je više radova koji su publikovani u najpoznatijim naučnim časopisima: Annual Review of fluid mechanics, Journal of fluid mechanics, Experiments in fluids, Measurement science and technology. Citiran je više od 200 puta. Takođe je objavio i monografiju Multiple Hot Wire Probes, u izdanju CANU. Autor je i poglavlja o mjerenju vrtložnosti u knjizi Handbook of Experimental Fluid Mechanics, Springer, Berlin-Heidelberg (2007).
Za dostignuća u nauci dobitnik je Trinaestojulske nagrade (1993), a za dostignuća u nauci i nastavi Plakete Univerziteta Crne Gore (1994).
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 6. decembra 1996. godine, a za redovnog člana 12. decembra 2003. godine.
Živi i radi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En