Ranislav Bulatović


Rođen je 23. marta 1956. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina. Gimnaziju je završio u Titogradu, a studije mašinske tehnike na Tehničkom fakultetu u Titogradu 1978. godine. Magistrirao je 1981, a doktorirao 19. januara 1984. u oblastima teorijske mehanike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. 

Od diplomiranja, 1978. godine, radi na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. U zvanje docenta izabran je 1984, vanrednog profesora 1989, a od 1994. godine nalazi se u zvanju redovnog profesora za predmete Dinamika i Teorija oscilacija. Osim na matičnom, predavao je ili predaje i na drugim fakultetima (Prirodno-matematički fakultet UCG, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Fakultet za proizvodnju u Trebinju), a na Matematičkom institutu SANU bio je angažovan kao spoljni saradnik (1995–2000). Pored redovnog nastavno-naučnog rada učestvovao je i u ostalim oblicima rada na Univerzitetu i van njega. Bio je šef Katedre za mehaniku, član Senata Univerziteta Crne Gore, Savjeta za nauku RCG, Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, a od 2003. do 2016. godine bio je generalni sekretar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
Naučno se usavršavao na Katedri teorijske mehanike Mehaničko-matematičkog fakulteta Univerziteta Lomonosov u Moskvi (1981–1982), gdje je kasnije, u više navrata, studijski boravio (1986, 1988, 1995).
Dugo godina je bio član Predsjedništva Jugoslovenskog društva za teorijsku i primijenjenu mehaniku. Sada je član više profesionalnih udruženja: Evropskog društva za mehaniku (ESM), Njemačkog društva za primijenjenu matematiku i mehaniku (GAMM), Internacionalne akademije nelinearnih nauka u Moskvi, Akademije inženjerskih nauka Crne Gore, Društva za mehaniku Srbije (SSM), kao i redakcija nekoliko naučnih časopisa.
Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama i skupovima i koordinirao radom nekoliko naučnih projekata koji su okupljali značajan broj stvaralaca u oblastima mehanike i primijenjene matematike.
Bulatovićevo osnovno naučno interesovanje je u oblastima mehanike: analitičke dinamike, teorije stabilnosti kretanja i teorije oscilacija. Njegova naučna bibliografija sadrži više od 120 jednica, od kojih su oko 40 radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog karaktera.
Objavljivao je, uglavnom samostalno, u prestižnim ruskim časopisima: Prikladnaя matematika i mehanika; Vestnik Moskovskogo universiteta, kao i u zapadnim: C. R. Acad. Sci. Paris; ASME Journal of Applied Mechanics; Acta Mechanica; Z. angew. Math. Phys. (ZAMP); Z. angew. Math. Mech (ZAMM); Mechanics Research Communications, Physics Letters a; Meccanica.
Njegov glavni doprinos analitičkoj dinamici su rezultati proučavanja Hamilton-Jakobijeve jednačine u okolini ravnotežnih položaja, u cijelim oblastima mogućih kretanja i u blizini granice ovih oblasti. U oblasti stabilnosti kretanja formulisao je nekoliko desetina teorema o stabilnosti ravnoteže i kretanja različitih klasa mehaničkih sistema, a u domenu teorije oscilacija proučavao je dinamiku disipativnih sistema. Bavio se i pitanjima primjene metoda analitičke mehanike u modeliranju i analizi dinamike tehničkih objekata i u ovoj oblasti rada, u svojstvu koautora, objavio više radova.
Dobitnik je više priznanja i nagrada: Studentske nagrade „19. decembar” (1975), Plakete Univerziteta „Veljko Vlahović” kao najbolji diplomirani student Univerziteta (1978), nagrade „Dr Rastko Stojanović” Jugoslovenskog društva za mehaniku (1984), Trinaestojulske nagrade (1990), Povelje Univerziteta Crne Gore (1994) i Povelje Mašinskog fakulteta UCG (2010).
Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 19. novembra 1993. godine, a za redovnog 7. decembra 2000. godine.
Živi i radi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En