Svjetlana Terzić

Rođena je u Podgorici 17. septembra 1970. godine, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici 1993. godine, sa prosječnom ocjenom 9,96. Za postignuti uspjeh u toku studija dobitnik je Decembarske nagrade grada Podgorice za 1991. godinu, kao i Plakete Univerziteta Crne Gore za 1993. godinu. Magistrirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u julu 1996. godine, sa ukupnom ocjenom 10, na temu ,,Karakteristične klase kvaternionskih vektorskih raslojavanja“.

U periodu od februara 1996. do jula 1998. godine boravila je na usavršavanju u Rusiji, na Moskovskom državnom univerzitetu „M. V. Lomonosov”, na Mehaničko-matematičkom fakultetu, Katedra za diferencijalnu geometriju i primjene. U junu 1998. godine odbranila je kandidatsku disertaciju ,,Realne kohomologije i karakteristične klase Pontrjagina uopštenih simetričnih prostora“ sa ukupnom ocjenom 5, pod mentorstvom J. P. Solovjova na osnovu koje joj je u Rusiji dodijeljena diploma Ph. D. in Physics and Mathematics. U novembru 1998. godine, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu nostrifikovao je ovu diplomu kao diplomu doktora matematičkih nauka.
U periodu od jula 2000. do avgusta 2002. godine, kao stipendista njemačke vlade (DFG), imala je postdoktorsku poziciju na Matematičkom institutu Ludwig-Maximilians Univerziteta u Minhenu.
Dobitnik je Nagrade iz Fonda Petra Vukčevića Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za dostignuća iz oblasti nauke za period 2001–2003. godine.
Dobitnik je stipendije Evropskog udruženje matematičara za učešće na IV evropskom kongresu matematičara, Štokholm, Švedska, 2004. i V evropskom kongresu matematičara, Amsterdam, Holandija, 2008. godine, kao i stipendije Svjetskog udruženja matematičara za učešće na Svjetskom kongresu matematičara, Hajderabad, Indija, 2010. U okviru programa Oxford College's Hospitality Scheme za Crnu Goru, bila je gost St. John's College-u Univerziteta u Oksfordu u januaru 2007. godine. U aprilu 2009. godine boravila je po pozivu na Mathematisches Forschungsinstitut-u Oberwolfach u Njemačkoj. U septembru 2013. godine je boravila na Univerzitetu u Sauthemptonu (Southampton) u Engleskoj kao dobitnik granta Londonskog udruženja matematičara (London Mathematical Society Research grant).
Neki od značajnijih radova: S. Terzić, Cohomology with real coefficients of generalized symmetric spaces, (Russian) Fundamentalnaya i Prikladnaya Matematika, Vol. 7, (2001), no. 1, 131–157; S. Terzić, Rational homotopy groups of generalised symmetric spaces, Mathematische Zeitschrift, 243 (2003), 491–523; Svjetlana Terzić, Rational topology of gauge groups and of spaces of connections, Compositio Mathematicae, 141 (2005), no. 1, 262–270; Victor M. Buchstaber and Svjetlana Terzić, Equivariant complex structures on homogeneous spaces and their cobordsim classes, Advances in the Mathematical Sciences, Geometry, topology and mathematical physics, Translations 2, 224 (2008), 27–57, American Mathematical Society; D. Kotschick and S. Terzić, Chern numbers and the geometry of partial flag manifolds, Commentarii Mathematici Helvetici, 84 (2009), no. 3, 587–616; Jelena Grbić and Svjetlana Terzić, The integral Ponrtyagin homology of the based loop space on a flag manifold, Osaka Journal of Mathematics 47 (2010), no 2, 439–460; Victor M. Buchstaber and Svjetlana Terzić, Toric genera of homogeneous spaces and their fibrations, International Mathematics Research Notices, 2013, 1324–1403.
U svojstvu plenarnog predavača učestvovala je na Kongresu matematičara Srbije i Crne Gore, Petrovac 2004, konferencijama Torusna topologija i automorfne forme, Habarovsk, Rusija, 2011; Aleksandrovskie čtenija, Moskovski državni univerzitet M. V. Lomonosov, 2012; Druga matematička konferencija Republike Srpske, Trebinje, 2012; Geometrija i analiza metričkih struktura, Institut Soboleva za matematiku Ruske akademije nauka, Novosibirsk, 2013.
Rukovodilac je bilateralnog projekta „Geometrija i topologija mnogostrukosti” između Crne Gore i Slovenije 2012–2013. godine, kao i jedan od rukovodilaca projekta „International Project Geometry, Topology and Combinatorics of Manifolds and Dynamical Systems” (2005–2010), čiji nosilac je School for Advanced Studies u Trstu, Italija. Angažovana je kao inostrani ekspert na projektu 174020 Ministrastva za nauku i tehnološki razvoj Srbije za period 2011–2015. godine. Od 2006. godine jedan je od potpredsjednika Društva matematičara i fizičara Crne Gore.
Recenzent je više radova u međunarodnim časopisima kao što su: Publications de l'Institute Mathematique, SANU, Contemporary Mathematics, American Mathematical Society, Proceedings of the Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Science, Mathematische Zeitschrift.
Od oktobra 1993. godine zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, prvo u svojstvu saradnika u nastavi, od maja 1997. godine u zvanju asistenta, od decembra 1999. godine u zvanju docenta, a od januara 2005. godine u zvanju vanrednog profesora. U zvanje redovnog profesora izabrana je u martu 2010. godine za predmete Uvod u geometriju, Algebarska topologija i Uvod u diferencijalnu geometriju na Prirodno-matematičkom fakultetu.
Bila je mentor na izradi dva odbranjena magistarska rada, 2007. i 2008. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao i komentor na izradi odbranjene doktorske disertacije 2012. godine na Univerzitetu Nica Sophia Antipolis, Francuska.
U periodu 2005–2007. godine obavljala je dužnost prodekana za nauku i međunarodnu saradnju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.
Za vanrednog člana CANU izabrana je 29. novembra 2011. godine, a za redovnog 18. decembra 2018. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En