Veselin Vukotić

Veselin Vukotić je redovni profesor i rektor Univerziteta Donja Gorica. Završio je Ekonomski fakultet u Podgorici, a postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gdje je i doktorirao. Obavio je više specijalizacija u inostranstvu, među kojima su najznačajniji programi u Engleskoj, Škotskoj i SAD, a posebno jednogodišnja specijalizacija na Moskovskom državnom univerzitetu Lomonosov, na Katedri za ekonomsku statistiku i matematiku. Univerzitetsku karijeru započeo je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, gdje je biran u sva akademska zvanja od asistenta do redovnog profesora.

Bio je član republičke Vlade Crne Gore (premijer Vuko Vukadinović) i član Savezne vlade SFRJ (premijer Ante Marković). Aktivni je učesnik ekonomskih reformi u Crnoj Gori 1998–2007. Osnivač je i rukovodilac postdiplomskih studija Preduzetnička ekonomija (1992), utemeljivač i predsjednik Miločerskog razvojnog foruma (1994), pokretač i domaćin Božićnih rasprava o ekonomiji (1993). Osnivač je i jedan od vlasnika UDG-a (2007). Utemeljivač je i glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa „Entrepreneurial Economy” (2002), urednik biblioteke „Oeconomicus” izdavačke kuće CID (2002), naučni rukovodilac godišnjeg skupa „Ekonomija i tranzicija” na Institutu društvenih nauka u Beogradu (1991), osnivač i predsjednik Instituta za strateške studije i projekcije i Centra za preduzetništvo. Nosilac je ideje ekonomskog liberalizma u Crnoj Gori i inspirator crnogorske ekonomske škole.

Član je Borda direktora Mont Pelerin Society (Washington), predsjednik Društva ekonomista i menadžera Crne Gore i predsjednik Borda direktora kompanije Plantaže. Autor je velikog broja knjiga među kojima su najvažnije Statistička analiza produktivnosti rada, UR Nikšić, 1985; Makroekonomski računi i modeli, CID, Podgorica, 2002. i 2007; Psihofilozofija biznisa (knjiga), CID, Podgorica, 2003. i 2007; Konstitucionalna ekonomija (knjiga), ISSP, Podgorica, 2005; Koncepcijske osnove novog ekonomskog sistema u Crnoj Gori – geneza nastanka, ISSP, Podgorica, 2005; Istorija budućnosti, Mediasystem & CID, Podgorica, 2011. Prvi je crnogorski ekonomista čija je knjiga objavljena u Evropskoj uniji na engleskom jeziku – Psycho-philosophy of Business, Hayek Institute, Vienna (2010).
Bio je rukovodilac više republičkih, jugoslovenskih i međunarodnih projekata preko Instituta za društveno-ekonomska istraživanja („Boškov institut”) – Podgorica, Instituta društvenih nauka – Beograd i Instituta za strateške studije i projekcije – Podgorica.
Aktivno se bavio fudbalom i karateom.

Za vanrednog člana CANU izabran je 29. novembra 2011, a za redovnog 18. decembra 2018. godine.

Živi i radi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En