Vukić Pulević

Vukić PULEVIĆ rođen je 30. decembra 1938. u Piperima kod Podgorice. Gimnaziju je završio u Titogradu (Podgorici) 1957, a biologiju na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu 1961. Magistarske studije i doktorat iz oblasti botanike završio je na Univerzitetu u Ljubljani, pod rukovodstvom profesora Ernesta Mayera. Uža specijalnost mu je sistematika i taksonomija biljaka. Radni vijek proveo je prvo kao kustos i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu prirode Crne Gore, profesor Više pedagoške škole i Pedagoške akademije u Nikšiću, a potom kao profesor botaničke grupe predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici (do penzionisanja 2004). Izučava floru Crne Gore i balkanskih zemalja, a uz to se bavi istorijom i bibliografijom florističkih i vegetacijskih istraživanja u Crnoj Gori. Kao sinteze ovih istraživanja objavio je knjige: Bibliografija o flori i vegetaciji Crne Gore (četiri toma: 1980, 1995, 2004 i 2012), Crna Gora vrata Balkana – Putopisi i zapisi evropskih botaničara (sa Danijelom Vincekom, 2004), Botaničari i Crna Gora (2006), Građa za vaskularnu floru Crne Gore (2005). Objavio je više zapaženih priloga iz taksonomije roda Crocus L. koji su uvaženi u evropskim i svjetskim monografijama. Od 1990. Pulević se intenzivno bavi onomastičkim istraživanjima, sa isključivom orjentacijom na fitonime i fitotoponime Crne Gore, što je nakon brojnih tematskih priloga rezultiralo sa dva leksikona i jednim zbornikom: Fitonimi i zoonimi u toponimiji Crne Gore (sa Novicom Samardžić, 2003), Crnogorske onomastičke studije (2012) i Građa za fitonimiju Crne Gore (rukopis pripremljen za štampu). Vukić Pulević je član Matice crnogorske, Crnogorskog PEN centra i Dukljanske akademije nauka i umjetnosti. Vanredni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 2012. godine, a redovni od 18. decembra 2018. godine. Živi u Podgorici.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En