Zoran Stojanović

Rođen je u Beogradu 20.12.1947. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a gimnaziju u Beogradu. Pravni fakultet je završio u Beogradu (1970), stekao zvanje magistra krivičnopravnih nauka na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1973) i doktorirao na Pravnom fakultetu u Ljubljani (1981). Od 1.1.1971. do 28. 2. 1972. godine radio je u Titogradu kao advokatski pripravnik, zatim kao samostalni pravni referent u spoljnotrgovinskoj firmi ,,Jugolek” u Beogradu, a 1976. godine izabran je za asistenta na predmetu Krivično pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Na tom fakultetu postaje docent (1981), zatim vanredni profesor (1987), a od 1992. godine je redovni profesor na predmetu Krivično pravo. Poslije penzionisanja na Pravnom fakultetu u Beogradu, od novembra 2016. godine radi kao profesor i vrši funkciju dekana Fakulteta pravnih nauka UDG-a.

Osim mnogobrojnih kraćih studijskih boravaka u inostranstvu, boravio je 1978. godine na Univerzitetu u Oksfordu, a 1985/86. godine je osamnaest mjeseci koristio Humboldtovu naučnoistraživačku stipendiju u Max Planck institutu za strano i međunarodno krivično pravo u Frajburgu – SR Njemačka. Držao je predavanja na više fakulteta, instituta i specijalističkih kurseva u zemlji i inostranstvu.

Na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu prelazi 1998. godine u zvanju redovnog profesora. Kao redovni profesor držao je nastavu na predmetima Krivično pravo i Međunarodno krivično pravo na redovnim i poslijediplomskim studijama. Bio je mentor pri izradi više od 20 doktorskih disertacija, brojnih magistarskih teza i velikog broja master radova. I dalje je angažovan u svim oblicima nastave na Pravnom fakultetu u Beogradu na poslijediplomskim i doktorskim studijama.

Dok je bio profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, obavljao je više funkcija, između ostalog predsjednika Saveta i dekana Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Bio je dugogodišnji šef Katedre za Krivično pravo Pravnog fakulteta u Beogradu, obavljao je i funkciju predsjednika Saveta Fakulteta, bio je upravnik doktorskih studija itd.

Bio je savezni ministar pravde 1993–1994. godine, predsjednik Komiteta za prikupljanje podataka o zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava i dr. Takođe, volonterski je obavljao funkciju potpredsjednika Skupštine Grada Novog Sada.

Učestvovao je kao član ili predsjednik u radu brojnih ekspertskih komisija za izradu zakonskih projekata. Bio je predsjednik Komisije za izradu sada važećeg Krivičnog zakonika Srbije, kao i Krivičnog zakonika Crne Gore. Učestvuje u radu na pripremi zakonskih projekata u Crnoj Gori i Srbiji. Bio je predsjednik Suda časti pri Privrednoj komori Srbije (četiri mandata), predstavnik Srbije u Skupštini zemalja članica Međunarodnog krivičnog suda, član Predsedništva Udruženja za krivično pravo i kriminologiju, član AIDP-a i dr. Član je Naučnog društva Srbije.

Glavni je i odgovorni urednik dva časopisa (donedavno Revije za kriminologiju i krivično pravo, a odskoro novoosnovanog časopisa Studia juridica montenegrina, kao i časopisa Crimen).

Autor je ili koautor 20 knjiga (sedamnaest u zemlji i tri u inostranstvu i to: 9 monografija, 5 komentara, 3 udžbenika i 3 priručnika), među kojima je monografija Granice, mogućnosti i legitimnost krivičnopravne zaštite, Beograd, 1987, kao i Komentar Krivičnog zakonika Srbije, 8. izdanje, Beograd 2018. Udžbenik Krivično pravo – opšti deo koji se koristi na većini pravnih i srodnih fakulteta u Srbiji i u Crnoj Gori doživeo je 25. izdanje (Beograd 2018). Objavio je oko 200 članaka i referata na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Učestovao je u brojnim naučnoistraživačkim projektima. Prema podacima Scindex-a, najčešće je citirani autor iz oblasti pravnih nauka. U svojim radovima, osim temama iz oblasti krivičnog prava (opšti i posebni dio), bavio se i pitanjima iz oblasti kriminalne politike, reforme krivičnog zakonodavstva, uporednog i međunarodnog krivičnog prava, kao i pitanjima iz oblasti filozofije, sociologije i istorije krivičnog prava.

Učestvovao je na velikom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstvu sa referatima. Bio je predavač na brojnim seminarima i okruglim stolovima u funkciji edukacije u pravosuđu u Republici Srbiji i Crnoj Gori. Između ostalog, održao je i tri predavanja u CANU (2008, 2016. i 2017. godine).

Govori njemački i engleski jezik, a služi se italijanskim i ruskim.

Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 18. decembra 2018. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En